Cabana del Mas de Linyà

Situació

Partida Mas de Linyà del terme d’El Vilosell.

Coordenades UTM

X: 328969; Y: 4583053; Z: 672 m.

Mesures

Fondària: 5,06 metres; Amplada: 2,70 metres; Alçada: 2,80 metres; Superfície interior: 13,66 m².

Característiques

Construcció de pedra seca adossada a una ribàs, actualment curull de vegetació bosquina i arbustiva, adjacent a un conreu de vinya. S’aprecia una marca dels picapedrers que constata la seva construcció en el decurs del segle XVIII.

Es tracta d’una cabana de planta rectangular, de la tipologia anomenada “amb coberta de lloses”. Aquest sistema s’aconseguia inclinant lleugerament les filades de pedra de les parets laterals vers l’interior de la construcció, fins el punt que la part superior es tancava de tal manera que un seguit de lloses abastaven ambdues parets. Damunt seu s’hi posava un gruix considerable de terra premuda, que deixava la coberta estanca, eliminant les filtracions de pluja vers el seu interior. En alguns casos, en aquesta mena de sostres, s’hi plantava espècies de flora resistent a la sequera (lliris blaus o d’altres), per tal que l’entramat de les seves arrels compactés la terra evitant l’erosió.

La façana, orientada a l’est, conserva un ràfec de lloses que protegeix la paret de l’escorrentia de l’aigua de pluja. La porta, actualment sense cap mena de tancament, es troba coronada per una llinda de pedra repicada, feta d’una sola peça.

En el seu interior, al costat esquerre de la porta, s’observa una llar de foc amb la fumera integrada a la paret de la cabana. En el mateix lateral, deixaren una obertura a mitja altura, que faria les funcions d’armari. La menjadora de l’animal de càrrega també es troba adossada a la mateixa paret, arribant al mur del fons, que està aixecat damunt de la roca natural.

Les pedres de la part superior de la cabana es troben totes enfosquides, com sol ser freqüent en aquest tipus de construccions, per l’acumulació de fum degut al mal tiratge de les xemeneies.