Cabana i aljub de Les Comabarres

Situació

Partida Comabarres del terme d’El Vilosell.

Coordenades UTM

X:320002; Y: 4582232; Z: 703 m.                                                                                                                                                                                                             

Mesures

Fondària: 4 metres; Amplada: 2,25 metres; Alçada màxima: 2,15 metres; Superfícies interior: 9 m².

L’aljub  no ha estat mesurat.

Característiques

Es tracta d’una cabana de pedra seca, amb coberta típica “de volta de canó”, encara que lleugerament apuntada, amb 34 filades de pedra. Tot i pertànyer a una finca avui dia plantada de vinya, es troba encastada a un serrall pròxim als conreus,  ple de bosquina.

La porta està coronada amb una llinda de pedra lleugerament arquejada en la que podem veure gravat l’any de construcció (1853).  En un dels muntants s’observen alguns grafits amb inscripcions de temàtica agrícola.

Al seu interior, es conserven dos armaris integrats a la paret  lateral dreta, un a mitja altura i l’altre a ras de terra. A la paret esquerra podem veure la fumera també integrada a la volta i la menjadora de l’animal de càrrega.

Tot i que s’hi ha fet alguna obra de restauració amb ciment en temps moderns, el conjunt pateix l’efecte de l’erosió, causada principalment per l’escorrentia de l’aigua que baixa del serrall, motiu pel qual la paret del fons de l’interior de la cabana es troba actualment ensorrada.

A pocs metres de la cabana, localitzem un aljub, dipòsit d’aigua per al consum del pagès i del seu animal de càrrega, amb el vas excavat al terra i cobert amb una construcció de pedra seca, que recull l’aigua de pluja que cau al seu voltant mitjançant uns reguers que porten l’aigua al seu interior. La tipologia és la comuna al terme d’El Vilosell, amb la porta d’entrada a ras del terra i unes senzilles escales que baixen fins al fons, sistema que no li dóna un tancament complet. Actualment, es troba en desús.